Podmínky používání

Tyto podmínky použití jsou aktuální k 1. únoru 2021. Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky.

1. Váš souhlas s těmito podmínkami používání

1.1 Tyto podmínky použití spolu s našimi zásadami představují závaznou smlouvu mezi společností Jamujam.com (YOUJAM, s.r.o., Cimburkova 916/8, Praha 3 130 00, IČ: 07669496) a všemi stranami („uživatelé“, „vy“), kteří používají nebo přistupují na web Jamujam.com či jakoukoli mobilní a desktopovou aplikaci Jamujam a jakékoli související přehrávače, widgety, nástroje, aplikace, data, software, API a platformy (souhrnně „služby“), bez ohledu na to, zda jste se zaregistrovali na účet Jamujam.

1.2 Naše zásady zahrnují:
1.2.1 Zásady ochrany osobních údajů
1.2.2 Pokyny pro komunitu
1.2.3 Zásady používání souborů cookie
1.2.4 Zásady autorských práv
1.2.5 Podmínky opakovaných plateb
1.2.6 FAQ

1.3 Přístupem, návštěvou nebo používáním služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni smlouvou v aktuálním znění. Podle vlastního uvážení můžeme podmínky smlouvy kdykoli upravit nebo revidovat. Je vaší odpovědností čas od času kontrolovat aktualizace této stránky. O výraznějších změnách budeme informovat skrze e-mail, který vyplníte ve své registraci anebo oznámení o změnách vyvěsíme na náš web jamujam.com

1.4 Prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli podmínky smlouvy, rozumíte jim a budete se jimi řídit a že vám je buď 18 let nebo více. Nebo máte 13 let a více a máte povolení rodičů nebo zákonných zástupců k používání služeb.

2. Váš účet Jamujam

2.1 Některé funkce a části služeb jsou dostupné nebo přístupné pouze uživatelům, kteří si zaregistrovali účet („Registrovaní uživatelé“).

2.2 Při registraci účtu nám poskytnete svou e-mailovou adresu a zvolíte uživatelské jméno a heslo pro svůj účet. Musíte zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvedete, byla a zůstane platná. S vaší e-mailovou adresou a dalšími informacemi, které se o sobě rozhodnete poskytnout, bude zacházeno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak můžete ovlivnit viditelnost informací, které poskytnete při registraci účtu.

2.3 Jste výhradně zodpovědní za zachování důvěrnosti a bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla. Zůstanete odpovědní za veškeré použití svého uživatelského jména a hesla a veškerou aktivitu vycházející z vašeho účtu, bez ohledu na to, zda byla taková aktivita autorizována či nikoli.

2.4 Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho uživatelského jména a / nebo hesla, nebo pokud se domníváte, že k vašemu účtu přistoupily neoprávněné třetí strany, doporučujeme, abyste nás o tom informovali přímo písemně a měli byste si heslo co nejdříve změnit.

2.5 Vyhrazujeme si právo zakázat, zrušit, odebrat nebo znovu přiřadit určitá uživatelská jména a trvalé odkazy za vhodných okolností, které určíme podle našeho výhradního uvážení, a můžeme s předchozím oznámením nebo bez něj pozastavit nebo ukončit váš účet a / nebo přístup k službě, pokud na vašem účtu dojde k činnostem, které by podle našeho výhradního uvážení mohly představovat porušení smlouvy či porušení práv, včetně práv k duševnímu vlastnictví, jakékoli třetí strany nebo jakýchkoli příslušných zákonů nebo předpisy.

2.6 Svůj účet můžete kdykoli ukončit, jak je popsáno v části ukončení níže.

2.7 Vyhrazujeme si právo požadovat zaplacení poplatků za některé funkce a služby. Pokud se rozhodnete předplatit tyto funkce, budete platit všechny příslušné poplatky, jak je popsáno na webu v souvislosti s příslušnými funkcemi. Vyhrazujeme si právo změnit náš ceník a zavést nové poplatky kdykoli, třicet (30) dnů předem s upozorněním, které může být zasláno e-mailem nebo zveřejněno na webu. Pokud svůj účet nezrušíte v příslušné třicetidenní (30) denní lhůtě, znamená to, že používáním služeb po tomto oznámení souhlasíte s novými nebo zvýšenými poplatky.

3. Uživatelem generovaný obsah

3.1 Vlastnictví: Ponecháváte si vlastnictví veškerého obsahu, který odešlete prostřednictvím používání služeb. Nežádáme žádná vlastnická práva k vašemu obsahu.

3.2 Licence, která nám byla udělena: Zasláním vašeho obsahu prostřednictvím služeb nám tímto udělujete celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, sub licencovatelnou a přenosnou licenci pro přístup, používání, reprodukci, distribuci, veřejné zobrazování, veřejné předvádění, přizpůsobování, synchronizaci, přípravu odvozených děl, kompilaci, zpřístupnění a jiné sdělování vašeho obsahu veřejnosti v souvislosti se službou, včetně distribuce reklamy nebo jiného propagačního materiálu prostřednictvím služeb. Tímto nám také udělujete celosvětové, nevýhradní, bez licenčních poplatků, sub licencovatelné a přenosné právo používat, distribuovat, reprodukovat, kopírovat a zobrazovat vaše ochranné známky, servisní značky, slogany, loga nebo podobná vlastnická práva (souhrnně „Ochranné známky“) výhradně v souvislosti se službami nebo při marketingu, propagaci nebo reklamě služeb, včetně všech forem marketingových, propagačních a reklamních materiálů, které jsou nyní známy nebo dále vytvořeny.

3.3 Ukončení licencí: Výše ​​uvedené licence, které udělíte nám a dalším uživatelům, budou ukončeny v komerčně rozumném a proveditelném čase poté, co odstraníte svůj obsah ze služeb, nebo v komerčně rozumném a proveditelném čase po ukončení vašeho účtu, s výjimkou (a) výše uvedené licence nebudou ukončeny, pokud jde o obsah, který sdílíte s ostatními a který neodstranili ze služeb; a (b) výše uvedené licence udělené v komentářích uživatele, které odesíláte, jsou trvalé a neodvolatelné.

3.4 Propojené služby: Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakmile bude váš obsah distribuován propojené službě, nejsme povinni zajistit vymazání vašeho obsahu ze serverů nebo systémů provozovaných provozovateli jakékoli propojené služby nebo vyžadovat, aby jakýkoli uživatel propojené služby odstranil jakoukoli položku vašeho obsahu z propojené služby, (například, když sdílíte něco na sítích Facebook, Soundcloud apod.).

3.5 Vaše odpovědnost za váš obsah: Jste výhradně zodpovědní za veškerý obsah, který ve službách odešlete nebo prostřednictvím nich vytvoříte. Nepodporujeme ani nepřijímáme žádnou odpovědnost za váš obsah. Zříkáme se povinnosti řešit jakékoli spory v případě, kdy uživatel poruší práva vztahující se k duševnímu vlastnictví třetí osoby či organizace.

3.7 Vlastnictví obsahu ostatních uživatelů: Jakýkoli obsah zpřístupněný ve službách, jiný než váš obsah, zůstává majetkem příslušného uživatele a může podléhat právům duševního vlastnictví. Nezískáváte vlastnictví obsahu jiného uživatele, pokud tento obsah pouze přepošlete, sdílíte nebo zahrnete do seznamu skladeb. Kromě případů uvedených v této smlouvě nezískáváte žádná práva ani povolení k používání obsahu jiného uživatele. Takový Obsah nesmí být stahován, reprodukován, distribuován, přenášen, znovu nahráván, upravován, synchronizován, znovu publikován, zobrazován, prodáván, licencován, zpřístupňován nebo jinak sdělován veřejnosti nebo využíván pro jakékoli účely, s výjimkou funkcí sdílení služeb a v souladu s nastavením sdílení obsahu nastaveným příslušným uživatelem pomocí funkcí sdílení služeb nebo s předchozím písemným souhlasem příslušného uživatele. Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí služeb nebo funkcí, které zabraňují nebo omezují sdílení jakéhokoli obsahu nebo které vynucují omezení používání služby nebo obsahu v ní.

3.8 Zakázaný obsah: Nesmíte odesílat žádný obsah, který:

3.8.1 je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický nebo obscénní a nebude podporovat ani podněcovat obtěžování, násilí, terorismus, nezákonné činy nebo nenávist na základě rasy, etnického původu, kulturní identity, náboženské víry, zdravotního postižení, pohlaví, totožnost nebo sexuální orientace;

3.8.2 obsahuje duševní vlastnictví třetí strany, pokud nemáte svolení oprávněného vlastníka obsahu;

3.8.3 je v rozporu se smlouvou; a / nebo

3.8.4, je v rozporu s platnými místními, národními a mezinárodními zákony a předpisy.

3.9 Prohlášení a záruky: Tímto prohlašujete a zaručujete nás takto:

3.9.1 Váš obsah a každá jeho část je vaším původním dílem, nebo jste získali všechna práva, licence, souhlasy a oprávnění nezbytná k tomu, abychom mohli váš obsah používat a autorizovat pro nás a další uživatele k používání vašeho obsahu v souladu s těmito podmínkami použití, mimo jiné včetně práva nahrávat, vytvářet, reprodukovat, ukládat, přenášet, distribuovat, sdílet, veřejně zobrazovat, veřejně vystupovat, zpřístupňovat (včetně přístupu offline) a jinak veřejně komunikovat obsah i každou jeho část prostřednictvím služeb a jakýchkoli propojených služeb.

3.9.2 Váš obsah a jeho dostupnost ve službách neporušuje práva žádné třetí strany, včetně práv duševního vlastnictví třetích stran.

3.9.3 Získali jste veškeré nezbytné souhlasy, povolení a / nebo vydání od všech osob, které se objevují ve vašem obsahu, abyste do svého obsahu zahrnuli své jméno, hlas, výkon nebo podobu a publikovali je ve službách a prostřednictvím jakékoli propojené služby.

3.9.4 Pokud jste skladatelem některého nebo všech hudebních děl obsažených ve vašem obsahu, ať už jako celku nebo zčásti (např. Jako spoluautor), máte plné právo, pravomoc a oprávnění udělit práva stanovená v těchto podmínkách používání bez ohledu na ustanovení jakékoli smlouvy, kterou jste uzavřeli s jakoukoli organizací pro výkon práv (OSA), ať už se sídlem v České republice nebo v jakékoli jiné zemi nebo jurisdikci nebo jakýmkoli hudebním vydavatelem a jste výhradně zodpovědní za přijetí všech kroků nezbytných k informování příslušného OSA nebo hudebního vydavatele, že nám udělujete bezplatnou licenci pro účely veřejného provedení vašich hudebních děl. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli poplatky nebo platby jakéhokoli druhu, které mohou být splatné jakémukoli OSA nebo hudebnímu vydavateli v souvislosti se zveřejněním vašich hudebních děl ve službách.

3.9.5 Pokud používáte nebo otevíráte účet jménem společnosti, subjektu nebo organizace (včetně nahrávací značky) (dále jen „zástupce umělce“), pak jej zastupujete a zaručujete, že: je organizace oprávněným zástupcem tohoto umělce a jakýchkoli umělců zastoupených příslušným zástupcem umělce s oprávněním zavázat příslušného umělce k těmto podmínkám používání a souhlasí s tím, že budou vázáni těmito podmínkami s používáním jména příslušného umělce.

3.9.6 Pokud jakákoli dohoda, kterou jste uzavřeli s jakoukoli třetí stranou, mimo jiné včetně OSA, hudebního vydavatele, svazu nebo spolku, ať už ze zákona nebo ze smlouvy, vám zakazuje udělit nám práva a licence stanovené v této smlouvě a výše uvedenými prohlášeními a zárukami, je zakázáno nahrávat vaše hudební díla do služeb. Souhlasíte také s tím, že nás odškodníte a budete nás chránit před veškerými nároky vyplývajícími z využívání vaší hudby ve službách, jak je povoleno níže, včetně všech příslušných právních nákladů a poplatků.

3.10 Právo, ale nikoli povinnost, sledovat obsah: I když nemáme žádnou povinnost a nemonitorujeme, nekontrolujeme ani neupravujeme obsah nahraný uživateli, vyhrazujeme si právo odstranit obsah, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám a / nebo usilovat o všechny právní prostředky, pokud se domníváme, že jakýkoli takový obsah porušuje kterékoli z výše uvedených prohlášení nebo záruk nebo jinak porušuje práva třetí strany, včetně práva duševního vlastnictví, nebo porušuje jakýkoli zákon, pravidlo nebo nařízení.

4. Práva duševního vlastnictví společnosti Jamujam

4.1 Služby jsou pro nás vlastnictvím a nesmí být používány jinak než striktně v souladu s touto smlouvou. Pokud souhlasíte s touto smlouvou, udělujeme vám osobní, omezené, nevýhradní, nepřenosné a nesublicencovatelné právo používat služby.

4.2 Za žádných okolností nesmíte:

4.2.1 kopírovat, dále prodávat, přiřazovat, licencovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, pronajímat, půjčovat, exportovat, nabízet na základě „platby za použití“, publikovat nebo jinak reprodukovat služby nebo jakoukoli jejich část v jakékoli formě jakýmkoli způsobem;

4.2.2 přizpůsobovat, upravovat, dekompilovat, demontovat, lokalizovat, přenášet a / nebo zpětně analyzovat služby nebo jakoukoli jejich část;

4.2.3 odstranit, zakrýt nebo zničit veškerá autorská práva, obchodní tajemství, vlastnické nebo důvěrné legendy nebo značky umístěné ve službách;

4.2.4 připravovat nebo vyvíjet odvozená díla na základě služeb;

4.2.5 používat služby k jiným účelům, než které jsou povoleny na základě této smlouvy; nebo

4.2.6 odebrat, extrahovat, stáhnout nebo zkopírovat jakýkoli software, firmware, program a / nebo jakýkoli kód jakéhokoli druhu, které byly vloženy a / nebo začleněny do hardwaru, zařízení a / nebo zařízení obsaženého v jakémkoli zařízení použitém pro přístup ke službám.

4.3 Jakékoli porušení výše uvedené omezení bude mít za následek okamžité a automatické ukončení všech práv a licencí stanovených podle této smlouvy. Zde uvedené omezení použití zůstane v platnosti i po ukončení platnosti této dohody.

4.4 V rámci služeb vám může být zpřístupněn obsah, na který se vztahují práva duševního vlastnictví. Udělujeme vám nevýhradní, odvolatelnou licenci k použití obsahu generovaného Jamujam v rámci funkcí služeb a souladu s touto Smlouvou.

4.5 Všechna naše práva k duševnímu vlastnictví, včetně našich ochranných známek a dalších funkcí značky Jamujam, jsou naším výhradním vlastnictvím. Licence, kterou vám udělujeme k využívání služeb, vás neopravňuje k používání našich práv k duševnímu vlastnictví ani k žádným dalším funkčním značkám Jamujam, ať už pro komerční nebo komerční účely.

5. Omezení odpovědnosti Jamujam

5.1 Jamujam nezodpovídá za sledování obsahu: Nemáme žádnou povinnost sledovat nebo kontrolovat obsah odeslaný ve službách nebo prostřednictvím nich a nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z obsahu ani za jakékoli chyby, pomluvy, opomenutí, lži, obscénnost, pornografie, vulgární výrazy, nepřesnosti nebo jakýkoli jiný nežádoucí materiál předaný nebo zpřístupněný ve službách nebo externích službách. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ukládáme uživatelský obsah na pokyn a na žádost uživatelů a se souhlasem uživatelů; působit pouze jako pasivní kanál a / nebo hostitel pro nahrávání, vytváření, spolupráci, ukládání a distribuci uživatelského obsahu; nehrajeme žádnou aktivní roli a neposkytujeme žádnou pomoc při prezentaci nebo používání uživatelského obsahu; nesledujeme, nekontrolujeme ani neupravujeme uživatelský obsah; a neneseme odpovědnost za uživatelský obsah a nepodporujeme žádné názory obsažené v uživatelském obsahu.

5.2 Žádná prohlášení ani záruky: služby a obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“. Souhlasíte s tím, že váš přístup ke službám a obsahu a jejich používání bude na vaše výhradní riziko. Žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, implicitní, výslovné ani zákonné, včetně záruk neporušení práv třetích osob, titulu, obchodovatelnosti, uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro konkrétní účel a osvobození od počítačových virů nebo jiných škodlivých, ničivých nebo poškozujících kódů, Jamujam v souvislosti se službami nedává.

6. Mimosoudní řešení sporů

6.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: ec.europa.eu je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Blokování a odstranění obsahu

7.1 Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni:

7.1.1 kdykoli odebrat, zablokovat, odmítnout nebo přemístit jakýkoli obsah, který se objeví ve službách nebo prostřednictvím nich;

7.1.2 zabránit nebo omezit přístup ke službám jakémukoli uživateli nebo třetí straně.

7.1.3 hlásit jakoukoli činnost, u které máme podezření, že je v rozporu s příslušnými zákony, nebo předpisy příslušným orgánům a že s nimi budeme spolupracovat;

7.1.4 požadovat od vás jakékoli informace a údaje v souvislosti s vaším používáním služeb kdykoli a uplatňovat naše práva podle tohoto odstavce, pokud odmítnete tyto informace a / nebo údaje prozradit nebo pokud poskytnete nebo pokud máme rozumné důvody mít podezření, že jste poskytli nepřesné, zavádějící nebo podvodné informace a / nebo údaje; a / nebo

7.1.5 pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám bez varování, pokud podle našeho výhradního uvážení zjistíme, že jste porušili smlouvu, nebo pokud vám to bude nařízeno soudem, a / nebo za jiných vhodných okolností, jak určíme sami podle našeho výhradního uvážení.

7.2 Pokud ve službách objevíte jakýkoli obsah, o kterém se domníváte, že porušuje vaše autorská práva, nahlaste nám to prosím pomocí kteréhokoli ze způsobů uvedených na našich stránkách Informace o autorských právech.

7.3 Pokud objevíte jakýkoli obsah, o kterém se domníváte, že porušuje vaše další práva k duševnímu vlastnictví, nebo o kterém se domníváte, že je pomlouvačný, pornografický, obscénní, rasistický nebo jinak odpovědný za rozsáhlý přestupek, nebo který představuje zosobnění, zneužití, spam nebo jinak porušuje dohodu nebo příslušné zákony, můžete nám to nahlásit e-mailem na adrese contact@jamujam.com.

8. Webové stránky a služby třetích stran

8.1 Služby vám mohou poskytovat přístup k webovým stránkám, aplikacím a / nebo platformám, které vlastní a / nebo provozují třetí strany, včetně propojených služeb a / nebo informací umístěných na internetu (souhrnně „externí služby“).

8.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáme ani si neudržujeme žádnou kontrolu nad externími službami a že nejsme zodpovědní za jejich obsah, provoz nebo použití ani za důsledky přístupu k jakýmkoli takovým externím službám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že propojením nebo jiným poskytnutím přístupu k jakýmkoli externím službám neposkytujeme žádné vyjádření, záruku nebo potvrzení, výslovné ani předpokládané, s ohledem na zákonnost, přesnost, kvalitu nebo autentičnost obsahu nebo informace poskytované takovou externí službou.

8.3 Externí služby mohou mít své vlastní podmínky použití a mohou mít odlišné postupy a požadavky na námi poskytované služby. Jste výhradně zodpovědní za kontrolu jakýchkoli podmínek použití nebo jiných podmínek upravujících vaše používání externích služeb, které používáte na vlastní riziko. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za přijetí opatření nezbytných k vaší ochraně při používání externích služeb a ochraně vašich počítačových systémů před viry, červy, trojskými koňmi a jiným škodlivým nebo ničivým obsahem a materiálem, který může být zahrnut do nebo mohou vycházet z jakékoli externí služby.

9. Změny služeb, obsahu nebo účtů

9.1 Můžeme čas od času a bez udání důvodu nebo předchozího upozornění upgradovat, upravit, pozastavit, přerušit nebo ukončit služby nebo jakoukoli jejich část, dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo pouze s ohledem na jednotlivá území. My a naše související subjekty nebudeme odpovědní, pokud vám takový upgrade, úprava, pozastavení, přerušení nebo ukončení brání v přístupu k jakékoli části služeb.

9.2 Nemáte právo na trvalý přístup ke službám nebo k jakékoli konkrétní položce obsahu. Souhlasíte s tím, že se nebudete spoléhat na to, že si ponecháte kopii nebo zpřístupníte jakýkoli obsah, který je nebo byl k dispozici ve službách nebo prostřednictvím nich, včetně obsahu, který jste do služeb vložili. Neneseme žádnou odpovědnost v případě, že nebudete mít přístup k položce obsahu v důsledku jejího odebrání ze služeb, ať už námi, nebo příslušným uživatelem. Berete na vědomí, že důležitá díla a obsah vytvořen nebo nahrán do / v Jamujam a to včetně dokumentů uložených v Garáži, je dobré mít zálohováno také na jiných serverech či datových nosičích.

9.3 Můžeme změnit funkce jakéhokoli typu účtu, můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu stáhnout nebo zavést nové funkce, produkty nebo typy účtu a můžeme čas od času změnit ceny účtované za jakýkoli aspekt služeb. V případě jakéhokoli zvýšení ceny nebo podstatného snížení vlastností kteréhokoli aspektu služeb, které jste zakoupili, vám tyto změny budou sděleny a projeví se až s ohledem na jakékoli následné obnovení vašeho předplatného.

9.4 Aby se předešlo pochybnostem, nebudeme nikdy povinni poskytovat jakékoli úpravy, vylepšení a / nebo úpravy služeb, včetně jakýchkoli aktualizací, oprav, oprav chyb a / nebo upgradů nebo jakýchkoli nových verzí a / nebo vydání, které obsahují nové funkce nebo design.

10. Ukončení

10.1 Ukončení z naší strany: Podle našeho výhradního a absolutního uvážení můžeme s okamžitou platností po oznámení ukončit váš přístup ke službám a / nebo deaktivovat váš účet. Můžeme zablokovat přístup ke službám (nebo jakékoli jejich části) z jakéhokoli důvodu, včetně porušení kterékoli ze smlouvy, nebo pokud se domníváme, že jste jednali v rozporu s jakýmikoli podmínkami stanovenými v tomto dokumentu, nebo pokud v podle našeho názoru nebo stanoviska jakéhokoli regulačního orgánu nebo soudu není vhodné nadále poskytovat jakýkoli aspekt služeb.

10.2 Důsledky ukončení přístupu námi: Po ukončení vašeho přístupu ke službám z jakéhokoli důvodu všechna práva a / nebo licence udělené podle těchto podmínek používání okamžitě přestanou platit, budou ukončeny a vy okamžitě přestanete používat služby. Pokud jste provedli nákupy v rámci služby nebo pokud máte předplatné a ukončíte tuto smlouvu před koncem tohoto období předplatného, ​​nebudeme schopni nabídnout žádnou náhradu za jakékoli nevypršené období vašeho předplatného.

10.3 Ukončení ze strany uživatele: Pokud jste zaregistrovali účet, můžete svůj účet kdykoli ukončit zasláním písemného oznámení na adresu: contact@jamujam.com z e-mailové adresy přidružené k vašemu účtu; nebo na YOUJAM, s.r.o., Cimburkova 916/8, Praha 3 130 00, IČ: 07669496. Pokud však budete nadále používat služby nebo k nim přistupovat, bude se na vás smlouva nadále vztahovat bez ohledu na to, že již nejste registrovaným uživatelem.

10.4 Váš obsah po ukončení: Jakmile bude váš účet zrušen, veškerý obsah ve vašem účtu nebo související s aktivitou z vašeho účtu, s výjimkou komentářů uživatelů, které jste uvedli nebo zveřejnili ve službách, a obsahu, který jste sdíleli s ostatními uživateli a které neodstranili ze služeb, budou v komerčně rozumném a proveditelném čase nenávratně odstraněny z našich serverů, kromě případů, kdy jsme povinni nebo povoleni uchovat takový obsah, data nebo informace po určitou dobu v souladu s platnými zákony a předpisy a / nebo k ochraně našich oprávněných obchodních zájmů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, data nebo informace, které jsou nenávratně smazány po každém ukončení vašeho účtu. Nejsme schopni poskytnout vám žádný soubor CSV ani jiný podobný soubor údajů týkajících se aktivity spojené s vaším účtem, ať už před nebo po ukončení vašeho účtu.

10.5 Přežití podmínek: Následující ustanovení těchto podmínek používání budou nadále platit i po ukončení vašeho účtu a / nebo ukončení těchto podmínek použití: 3.1-3.4, 3.9 a 5.